FANDOM


Latinica: Dvualfabetnost

За то же раздѣльеније меджу латиницеју и кирилицеју јест размѣшчено в срѣдинѣ словјанској територије и ниједин из тутых алфабетов јасно не доминује другого, меджусловјански језык јест равноправно писаны посрѣдствем обу.

Јако послѣдствије, все статије имајут двѣ версије: латиничну и кириличну. Треба јест изтворити обѣ ручно. В почетку латиничној статије, хиперлинкујте к кириличној версији посрѣдствем шаблона {{Kirilica}}. В почетку кириличној статије, хиперлинкујте к латиничној версији посрѣдствем шаблона {{Latinica}}.

Властне имена сут писане фонетично. Але треба јест информовати тож об оригиналном правописѣ - највыше добро в почетку статије. Дльа статије, в назвѣ которој јест властно име, изтворите тож третьу версију - не толико латиничну фонетичну и кириличну фонетичну, але тож оригиналноправописну. Тута версија буде преадресована к латиничној версији, јестли оригиналны правопис јест латиничны, или к кириличној версији, јестли оригиналны правопис не јест латиничны.

Внѣшньи линк Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.