FANDOM


Latinica: Slovianski

Словјански (на латинице: Slovianski) је словјански меджујазик, ктори бил изтворјени од 2006 года как сотрудничне усиље групи људов из розличних держав, сбираних в Словјански Форум. Јего гловни цељ је улегчење комуникацији меджу представитељами розличних словјанских народов, а тож уможливјење комуникацији с словјанами дља људов, кторе не знајут либоктори словјански јазик. Он може бити велика помоч дља путујучих и много употребиме оруђе дља либокого, ктори хотел би адресовати цели словјански свет посредством вебсајтов, форов, списов е-мејлских и.т.д., без потребовања аби преводити текст в розне јазики. Знање меджусловјанского јазика "Словјански" уможливи чловеку бити розумеми дља либокторого говоритеља словјанского јазика и розумети вјачеј, неж толко основу текста в либоктором словјанском јазике. Словјански тож представја добру методу дља тих, кторе хочут начати учити се свој перви словјански јазик.

Граматика как и слова били вибране на основе сполности меджу всими тутчасними словјанскими јазиками. Словјански је натуралистични јазик и тому јего гловни цељ је непосредна розумемосћ, више-много од легкого научења. Једнакже граматика Словјанского је упрошчени модељ граматик натуралних словјанских јазиков.

До 2006 года, Словјански имал две версије или диалекти: Словиански-П (П = прости или пиджин) и Словиански-Н (Н = натуралистични). Тутчас Словјански-Н сучествује далеј под назву "Словјански", а Словјански-П је јего упрошчена версија, више-подобна до булгарского и македонского. Они розњут се толко тим, чо Словјански има шесћ падежов, а Словјански-П не има жадних падежов. Пулна граматика находи се тут.

Словјански характеризује се обаалфабетносћу: јазик може бити писани посредством латиници и кирилици.

Извнутрене линкиEdit